Najważniejsze informacje o działalności gospodarczej

Czym jest działalność gospodarcza?

Według artykułu numer 3, który znajduje się w ustawie o prawie przedsiębiorców jako działalność gospodarczą możemy określić zorganizowaną działalność zarobków, która jest wykonywana we własnym zakresie i w sposób ciągły. Przychód z takiej firmy nie może przekroczyć 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia w ciągu miesiąca. Czyli na rok 2021 wynosi to 1400 zł. Po przekroczeniu tej kwoty musimy założyć działalność gospodarczą i odprowadzać odpowiednie składki oraz podatki. Warto zaznaczyć, że nasz przychód musi być stały. Jeśli otrzymamy jednorazowy zastrzyk gotówki powyżej minimalnej kwoty, to nie powinniśmy się tym martwić. Musimy tylko zapamiętać, aby wpisać tę kwotę w odpowiedniej rubryce w zeznaniu rocznym.

Cele i rodzaje działalności gospodarczej

Wybór odpowiedniej działalności jest bardzo ważny. Ma to bezpośredni wpływ na zaciągane zobowiązania, formy reprezentacji przed urzędami jak, i formy księgowości. Każdy rodzaj zostanie wymieniony, a wraz z nimi wady i zalety danej działalności.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Bardzo mało formalności, wpis do CEIDG, brak konieczności kapitału początkowego, brak opłat za wpis i zmianę wpisu, możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości, ryczałtu ewidencjonowanego, karty podatkowej. Odpowiedzialność za zobowiązania całym swoim majątkiem ponosi założyciel. Najodpowiedniejsza dla małych i średnich przedsiębiorców.

Spółka cywilna

Konieczne jest zawarcie umowy spółki, zawierane między przedsiębiorcami, którzy zazwyczaj prowadzą swoje firmy. Nie ma osobowości prawnej, natomiast wspólnicy muszą mieć wpis do CEIDG,
nie płaci podatku dochodowego (płacą poszczególni wspólnicy).

Jeśli jej członkami są osoby fizyczne i wysokość obrotów nie przekracza 2 miliony euro, to księgowość może być prowadzona w formie uproszczonej lub ryczałtu. Brak konieczności kapitału początkowego.
Wspólnicy spółki cywilnej za zobowiązania odpowiadają całym swoim majątkiem.

Spółka jawna

Najprostsza forma prawna działalności gospodarczej, konieczne jest zawarcie umowy spółki na piśmie oraz zarejestrowanie spółki w KRS,
posiada własny majątek.

Wspólnicy odpowiadają solidarnie swoim prywatnym majątkiem dopiero wtedy, gdy majątek spółki okaże się niewystarczający na pokrycie roszczeń wierzycieli. Nie płaci podatku dochodowego jako spółka (płacą wspólnicy). Księgowość można prowadzić w formie uproszczonej.

Spółka partnerska

Może zostać założona wyłącznie przez przedstawicieli wolnych zawodów na przykład Radców Prawnych czy lekarzy, konieczne jest sporządzenie umowy spółki w formie pisemnej oraz jej rejestracja KRS.
Nie płaci podatku dochodowego, a za zobowiązania spółki odpowiadają wszyscy jej członkowie, jednak wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wykonywaniem zawodu przez pozostałych jej członków.

Spółka komandytowa

Bardzo dobra forma prawna działalności dla podmiotów o różnym potencjale finansowym: jeden z nich ma niezbędne środki finansowe, a drugi pomysł na realizację przedsięwzięcia. Jeden ze wspólników tzw. komplementariusz- odpowiada bez ograniczeń za zobowiązania spółki, natomiast odpowiedzialność za pozostałych wspólników tzw. komandytariuszy określa się w umowie spółki.

Konieczne jest sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego oraz rejestracja spółki w KRS, księgowość musi być prowadzona w formie pełnej księgowości zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

Spółka komandytowo-akcyjna

Spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Co najmniej jeden wspólnik musi być akcjonariuszem. Konieczne jest sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Musi być osobowość prawna. Wymaga zawarcia umowy oraz wniesienia kapitału zakładowego, który wynosi 5000 zł, wymaga wpisu do KRS. Umowa powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Spółka prowadzi pełną księgowość i składa sprawozdania finansowe.
Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki, umożliwia również prowadzenie działalności gospodarczej na dużą skalę.

Spółka akcyjna

Forma prawna działalności gospodarczej, która ma osobowość prawną, najlepsza dla przedsiębiorców, którzy chcą wejść na giełdę.
Założenie wymaga spisania aktu notarialnego, podstawowy kapitał wynosi 100 000 zł. Wymagany jest wpis do KRS.

Wymagana jest pełną księgowość i sprawozdania finansowe. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Proces założenia spółki jest skomplikowany i kosztowny.

Formy opodatkowania działalności gospodarczej

Podstawową formą opodatkowania jest oczywiście PIT. Czyli podatek dochodowy od osób fizycznych (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółki cywilne, spółka jawna, Partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna)

Następny jest CIT, czyli podatek dochodowy od osób prawnych (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna)

Potem jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jest to uproszczona forma rozliczeń dla osób fizycznych i niektórych spółek osobowych. Podstawą do naliczenia podatku jest nie dochód, lecz przychód bez możliwości pomniejszania go o koszty jego uzyskania. Do końca 2020 roku stawki wynosiły odpowiednio 20%, 17%, 12,5%, 8,5%, 5,5%, 3% oraz 2%. Od 1 stycznia 2021 roku stawki zostały zmienione i obecnie wynoszą 17%, 15%, 12,5%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% i 2%.

Ostatnią formą jest karta podatkowa. Najprostsza forma opodatkowania, przeznaczona dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólników spółki cywilnej. Nie trzeba prowadzić ksiąg rachunkowych, składać zeznań ani ustalać zaliczek podatkowych. Zobacz również: https://gzm.org.pl/zamkniecie-dzialalnosci-gospodarczej-jak-to-zrobic/

Podsumowanie

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej jest trudne. Nie powinniśmy wszystkie formalności załatwiać samemu. Warto każde wątpliwości konsultować z dobrym księgowym, który wskaże nam, co będzie dla nas korzystne. Usługi księgowego kosztują około 400 złotych miesięcznie, w zależności od ilości dokumentów. Aczkolwiek jest to najlepsza inwestycja w naszą firmę i warto ponieść takie koszty.

Redakcja gzm.org.pl