Jak obliczyć odchylenie standardowe – proste wskazówki i przykłady

Odchylenie standardowe to jedna z podstawowych miar statystycznych, która pozwala na określenie rozproszenia wartości wokół średniej. Jest to ważna informacja w wielu dziedzinach nauki, biznesu czy finansów. Jednak wiele osób nie wie, jak obliczyć odchylenie standardowe i co dokładnie oznacza ta wartość. W tym artykule postaramy się przedstawić proste wskazówki oraz przykłady, które pomogą zrozumieć, jak obliczyć odchylenie standardowe oraz jakie znaczenie ma ta miara dla analizy danych.

Podstawowe pojęcia w obliczaniu odchylenia standardowego

Odchylenie standardowe to miara rozrzutu próbek wokół średniej arytmetycznej. Aby obliczyć odchylenie standardowe, należy wykonać kilka kroków. Po pierwsze, obliczamy średnią arytmetyczną – dodajemy wszystkie wartości w próbce i dzielimy przez ich liczbę. Następnie, dla każdej wartości w próbce odejmujemy średnią arytmetyczną i kwadrat wyniku. Suma kwadratów jest dzielona przez liczbę wartości w próbce minus jeden, a następnie pierwiastkowana. Wynik to odchylenie standardowe.

 • Aby obliczyć odchylenie standardowe, potrzebujemy średniej arytmetycznej i sumy kwadratów różnic od średniej.
 • Odchylenie standardowe mierzy rozrzut wartości w próbce, co pomaga nam zrozumieć, jak bardzo wyniki się od siebie różnią.
 • Odchylenie standardowe jest wyrażone w tych samych jednostkach co dane, co pozwala na łatwe porównanie między różnymi próbkami.

Warto zauważyć, że im większe odchylenie standardowe, tym większy rozrzut danych w próbce. Odchylenie standardowe jest używane w wielu dziedzinach, takich jak nauki społeczne, nauki przyrodnicze i biznes, aby pomóc w analizie danych i podejmowaniu decyzji.

Krok po kroku – jak obliczyć odchylenie standardowe

Odchylenie standardowe to miara rozrzutu wartości wokół średniej. Może się okazać bardzo przydatne w wielu dziedzinach życia, w tym w analizie danych naukowych, finansowych i biznesowych. Oto krok po kroku, jak obliczyć odchylenie standardowe:

 • Oblicz średnią wartość zbioru danych.
 • Dla każdej wartości w zbiorze, oblicz różnicę między tą wartością a średnią.
 • Podnieś każdy wynik różnicy do kwadratu.
 • Oblicz średnią wartość kwadratów różnic.
 • Oblicz pierwiastek kwadratowy z wyniku kroku 4 – to będzie odchylenie standardowe.

Przykładowo, jeśli mamy zbiór danych [2, 4, 6, 8], to średnia wynosi 5, a różnice między każdą wartością a średnią to [-3, -1, 1, 3]. Kwadraty różnic to [9, 1, 1, 9], a ich średnia to 5. Odchylenie standardowe to pierwiastek kwadratowy z 5, czyli około 2,24.

Mając już narzędzie do obliczania odchylenia standardowego, możemy użyć go do analizy różnych zjawisk, np. zmienności cen akcji na giełdzie, skuteczności leków w badaniach klinicznych, czy zwyczajnych wyników testów szkolnych.

Przykłady zastosowania odchylenia standardowego

 • Obliczenie odchylenia standardowego jest bardzo przydatne w różnych dziedzinach, takich jak statystyka, nauki społeczne, finanse i wiele innych.
 • Jednym z najważniejszych zastosowań odchylenia standardowego jest określenie, jak bardzo dane są rozproszone wokół średniej.
 • Na przykład, jeśli chcemy dowiedzieć się, jak bardzo wyniki egzaminu z matematyki są zróżnicowane w klasie, możemy obliczyć odchylenie standardowe.
 • Zakładając, że wyniki egzaminu w klasie wynoszą odpowiednio: 70, 80, 85, 90, 95, 100, odchylenie standardowe wynosi 10.67.
 • Możemy również wykorzystać odchylenie standardowe do określenia, jak bardzo dane różnią się od oczekiwań.
 • Na przykład, jeśli firma produkuje śruby o długości 20 cm, a odchylenie standardowe wynosi 0.5 cm, to oznacza, że większość śrub będzie mieć długość w przedziale 19.5 cm – 20.5 cm.

Dane Odchylenie Standardowe
70, 80, 85, 90, 95, 100 10.67
20, 20.5, 19.5, 20, 20, 19.5, 20.5 0.5

Czym jest wariancja i jak wpływa na obliczenie odchylenia standardowego

Wariancja to miara rozrzutu danych wokół średniej. Odchylenie standardowe jest pierwiastkiem kwadratowym z wariancji i również służy do określenia rozproszenia danych wokół średniej. Im większa wartość wariancji, tym większe są różnice między wartościami danych, a średnią. W konsekwencji, większa wartość wariancji prowadzi do większej wartości odchylenia standardowego. Aby obliczyć odchylenie standardowe, należy najpierw obliczyć wariancję. Można to zrobić, odejmując każdą wartość danych od średniej, podnosząc różnicę do kwadratu, a następnie obliczając średnią arytmetyczną wynikowych kwadratów. Zastosowanie pierwiastka kwadratowego do wariancji pozwala nam uzyskać wartość odchylenia standardowego.

Jakie są ograniczenia odchylenia standardowego w analizie danych

Odchylenie standardowe jest jednym z najważniejszych wskaźników, które pozwalają na analizę danych. Pozwala ono na określenie zmienności rozkładu próby. Jednakże, warto pamiętać, że odchylenie standardowe ma swoje ograniczenia. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

 • Odchylenie standardowe nie jest zależne od wartości średniej próby, co oznacza, że dla różnych prób o takiej samej wartości średniej, odchylenie standardowe może być różne.
 • Odchylenie standardowe może być wrażliwe na wartości skrajne (outliers) w próbie. Oznacza to, że jeśli w próbie występują wartości odstające, to odchylenie standardowe może być nieadekwatnym wskaźnikiem zmienności rozkładu próby.
 • Odchylenie standardowe jest mierzalne tylko dla zmiennych ilościowych. W przypadku zmiennych jakościowych, takich jak np. płeć czy kolor oczu, nie jest możliwe obliczenie odchylenia standardowego.

Warto pamiętać, że mimo ograniczeń, odchylenie standardowe jest bardzo przydatnym wskaźnikiem w analizie danych. Jednakże, przed jego zastosowaniem, należy dokładnie przeanalizować charakterystykę próby i zwrócić uwagę na wartości skrajne.

Jak obliczyć odchylenie standardowe – FAQ

Jak obliczyć odchylenie standardowe?

Odchylenie standardowe oblicza się poprzez wyznaczenie pierwiastka z wariancji, czyli sumy kwadratów różnic między wartościami a ich średnią, podzielonej przez liczbę obserwacji minus jeden.

Czym jest odchylenie standardowe i do czego służy?

Odchylenie standardowe to miara rozproszenia danych względem średniej, służy do określenia, jak bardzo wyniki różnią się od siebie.

W jaki sposób odchylenie standardowe pomaga w interpretacji wyników pomiarów?

Odchylenie standardowe jest miarą rozproszenia wyników wokół średniej wartości, co pozwala na określenie, jak bardzo wyniki różnią się od siebie i czy można uznać je za reprezentatywne dla całej populacji.

Redakcja gzm.org.pl