Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Metropolia „Silesia” Pełnia Kultury

Projekt współfinansowany z EFRR w ramach RPO WŚL 2007 – 2013.

Koszt całkowity projektu: 833 987,97 PLN

Kwota dofinansowania (85%): 708 889,77 PLN

Celem projektu jest promocja i wzrost rozpoznawalności oferty instytucji kultury 14 miast Metropolii „Silesia” wśród mieszkańców Metropolii oraz turystów z kraju
i zagranicy.

 

Projekt zakłada realizację sześciu wydarzeń kulturalnych i pięciu kampanii promocyjnych, które mają zaowocować wzrostem zainteresowania wydarzeniami
i instytucjami kultury 14 miast Metropolii, a także zmotywować jej mieszkańców do uczestnictwa w przedsięwzięciach kulturalnych oraz do ich kreowania.

WYDARZENIA KULTURALNE:

Letnia scena Muzyczna  

„Skrzypek na dachu” – 2010; we współpracy z Teatrem Rozrywki;
„Jesus Christ Superstar” – 2011; we współpracy z Teatrem Rozrywki

Metropolia „Silesia” wraz z Teatrem Rozrywki udostępnia publiczności masowej dzieła sceny światowej w scenerii Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku. Letnia scena muzyczna została zainaugurowana w 2009 roku przedstawieniem musicalu „Jesus Christ Super Star”, który zgromadził ponad 6 tysięcy widzów. W związku z dużym zainteresowaniem przedsięwzięciem współpraca jest kontynuowana i ma na celu prezentację potencjału kulturowego regionu oraz wykreowanie imprezy cyklicznej umożliwiającej mieszkańcom Metropolii bezpłatne masowe uczestnictwo w plenerowych przedstawieniach.

Metropolitalna Noc Teatrów 2010

Metropolia „Silesia” jest inicjatorem i koordynatorem przedsięwzięcia kulturalnego pod nazwą „Metropolitalna Noc Teatrów”, w którym czynny udział bierze 10 instytucji kulturalnych z obszaru Metropolii (Opera Śląska, Śląski Teatr Tańca, Teatr Rozrywki, Gliwicki Teatr Muzyczny, Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego, Teatr Korez, Śląski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum”, Teatr Zagłębia, Teatr Nowy, Centrum Scenografii Polskiej Oddział Muzeum Śląskiego).

To cykliczne przedsięwzięcie (2011 - II edycja) ma służyć promowaniu poszczególnych teatrów, a także całego „potencjału teatralnego” Metropolii „Silesia”, umożliwia również współpracę pomiędzy teatrami i wzajemne promowanie własnej oferty.

Każda z instytucji kultury przystępujących do przedsięwzięcia  przygotowuje jeden lub kilka spektakli, a także całą gamę atrakcji dodatkowych (m.in. wystawy dekoracji, rekwizytów teatralnych, pokazy charakteryzacji, zwiedzanie kulis i garderób, warsztaty teatralne, muzyczne i taneczne, pokazy, happeningi, koncerty).

Istotnym sygnałem docenienia kulturalnego potencjału Metropolitalnej Nocy Teatrów jest objęcie jej drugiej edycji (2011) patronatem Prezydencji Polski w Radzie UE.

Konkurs fotograficzny na temat kultury Metropolii „Silesia” (2010)

Uczestnicy konkursu przesyłali fotografie o tematyce kulturalnej. Na stronie www.silesiametropolia.eu znajduje się galeria nadesłanych zdjęć, które internauci mogli oglądać i oceniać, przyznając im gwiazdki w skali od 1-5. Wyboru najlepszych zdjęć dokonało jury, złożone z autorytetów w dziedzinie kultury i fotografiki. Autorzy 12 najlepszych zdjęć zostali wyróżnieni nagrodami rzeczowymi, a zdjęcia o największej liczbie gwiazdek zostaną uhonorowane poprzez opublikowanie ich na łamach metropolitalnego kalendarza kulturalnego na rok 2012 oraz w innych publikacjach Metropolii „Silesia”.

Konkurs filmowy na temat kultury Metropolii „Silesia” (IV – XII 2011)

Uczestnicy konkursu przesyłają filmy o tematyce kulturalnej. Na stronie GZM znajduje się galeria nadesłanych filmów, które internauci mogą oglądać i oceniać, przyznając im gwiazdki w skali od 1-5. Wyboru najlepszych filmów dokona jury, złożone z autorytetów w dziedzinie kultury i filmu. Autorzy 3 najlepszych filmów zostaną wyróżnieni nagrodami rzeczowymi.

Gry miejskie - promocja kulturalna i aktywizacja kulturalna mieszkańców Metropolii „Silesia” (2011r.)

Gry miejskie to niestandardowa, interaktywna forma promocji kultury 14 miast Metropolii „Silesia”.

W ramach przedsięwzięcia zostaną stworzone scenariusze gier miejskich, uwzględniające specyfikę kultury Metropolii. Scenariusze będą realizowane na terenie miast Metropolii. Gra miejska będzie miała miejsce równolegle we wszystkich 14 miastach oraz w przestrzeni wirtualnej. Przed uruchomieniem gry zrealizowana zostanie kampania informująca o wydarzeniu, tak aby zaktywizować i zachęcić do udziału jak największą ilość mieszkańców. Uczestnicy będą mięli okazję zapoznać się
z ofertą kulturalną miast Metropolii, a także z narzędziami, które pozwolą im na bieżąco monitorować wydarzenia kulturalne, tzn. portalem Pełnia Kultury oraz stroną internetową www.silesiametropolia.eu, zakładka: „Pełnia Kultury”.

KAMPANIE PROMOCYJNE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:  

Promocja metropolitalnej kultury niezależnej – OFF Festiwal 2010

Kampania promująca muzykę niezależną w ramach OFF Festival 2010 w formie płyty z muzyką wybranych muzyków uczestniczących w OFF Festival. Płyta promuje młodych, nieznanych szerszej publiczności artystów, muzykę niezależną (off-ową) jak również festiwal. Była ona bezpłatnie dystrybuowana wraz z książeczką festiwalową wśród uczestników festiwalu. Promocja została zrealizowana we współpracy z Fundacją Independent, organizatorem festiwalu.  

Promocja kultury Metropolii „Silesia” w Warszawie (2011)

Zadanie obejmuje organizację akcji promującej kulturę 14 miast Metropolii „Silesia” wśród turystów z kraju i zagranicy na Dworcu Centralnym w Warszawie. Banner o wymiarach 33,64x4,6m będzie prezentowany w hali głównej Dworca Centralnego w Warszawie przez 60 dni. Wybór tego miejsca zapewnia dużą ilość kontaktów z „komunikatem wizualnym”, zarówno osób mieszkających w Warszawie, jak i osób przyjezdnych z Polski i zagranicy.  Banner promować będzie potencjał kulturalny regionu i jego różnorodność poprzez zaprezentowanie najciekawszych wydarzeń kulturalnych Metropolii (mainstreamowych i off-owych). Informacja o potencjale kulturalnym 14 miast Metropolii „Silesia” ma na celu zachęcić do odwiedzania oraz stworzyć pozytywny wizerunek regionu wśród osób mogących lub zamierzających odwiedzić Metropolię.

Kalendarz kulturalny Metropolii „Silesia na rok 2011

Celem zadania jest promocja kultury 14 miast poprzez produkcję metropolitalnego kalendarza kulturalnego na rok 2011. Kalendarz ten będzie prezentować różnorodność i atrakcyjność imprez kulturalnych odbywających się na terenie Metropolii „Silesia”. Będą to imprezy odbywające się cyklicznie dzięki czemu posiadacz kalendarza będzie wiedział jakie wydarzenia kulturalne są organizowane w danym miesiącu. W ten sposób kalendarz promować będzie kulturę regionu przez okres 12 miesięcy, a nawet dłużej. Kalendarz będzie dystrybuowany bezpłatnie.

Dodatek kulturalny do dziennika regionalnego: Metropolia „Silesia”- Pełnia Kultury (2011r. - 2012r.)

Zadanie przewiduje stworzenie rozkładanej mapki miejsc i imprez  kulturalnych Metropolii „Silesia”, stanowiącej bezpłatny dodatek do regionalnego dziennika. Dystrybucja mapki odbędzie się dwukrotnie we wrześniu 2011 i styczniu 2012r., dlatego w ramach zadania wyróżniono dwa podzadanie:

Dodatek „Metropolia „Silesia” Pełnia Kultury 2011
Dodatek „Metropolia „Silesia” Pełnia Kultury” 2012

Mapka będzie prezentować i promować najważniejsze wydarzenia i instytucje kultury 14 miast Metropolii „Silesia”. Użytkownik będzie mógł wykorzystać mapkę wielokrotnie. Będzie ona także odnosiła się do strony internetowej, zawierającej bardziej szczegółowe informacje na temat miejsc i wydarzeń kulturalnych.

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a