Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Górnośląski Związek Metropolitalny członkiem stowarzyszonym Fedenatur

FEDENATUR – Europejska Federacja Metropolitalnych i Podmiejskich Terenów Przyrodniczych oraz Rolnych. To europejskie stowarzyszenie zrzeszające regionalne i lokalne podmioty, które zarządzają terenami przyrodniczymi i rolniczymi, położonymi w obszarach podmiejskich lub na obrzeżach miast i metropolii.

Od czerwca 2013 r. Górnośląski Związek Metropolitalny jest członkiem stowarzyszonym FEDENATUR (Europejskiej Federacji Metropolitalnych i Podmiejskich Terenów Przyrodniczych oraz Rolniczych). GZM jest pierwszą instytucją z Polski oraz drugą z Europy Środkowej (obok Natural Park Drahán – Troja, Praga, Republika Czeska).

FEDENATUR zrzesza instytucje z krajów UE, które bezpośrednio zarządzają terenami przyrodniczymi związanymi funkcjonalnie i przestrzennie z obszarami zurbanizowanymi lub też pośrednio są zainteresowane tą problematyką. W 2013 r. było 28 członków z 8 krajów (8 z Włoch, 7 z Hiszpanii, 7 z Francji, 2 z Grecji, 1 z Belgii, 1 z Czech, 1 z Polski, 1 z Portugali).

Celem tej organizacji jest upowszechnianie problematyki związanej z ochroną i kształtowaniem terenów przyrodniczych i rolnych położonych na obrzeżach miast i metropolii oraz reprezentowanie jej członków na forum europejskim oraz w strukturach działających na rzecz środowiska przy Komisji Europejskiej. Odpowiada to głównemu zakresowi działalności FEDENATUR, jakim jest:

 • poprawa jakości zarządzania i polityki miast na rzecz ochrony krajobrazu i bioróżnorodności;
 • promowanie korzystania z zasobów przyrodniczych i rolnych zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju;
 • wskazywanie na ważność łączenia funkcji rekreacyjnych z ochroną środowiska w terenach przyrodniczych towarzyszących obszarom zurbanizowanym;
 • działania edukacyjne podnoszące świadomość środowiskową mieszkańców miast.

Organizacja ta pełni rolę międzynarodowej platformy współpracy i wymiany doświadczeń oraz informacji pomiędzy swymi członkami oraz  podobnymi organizacjami z Europy. Wymiana odbywa się głównie poprzez:

 • coroczne warsztaty robocze organizowane w poszczególnych krajach członkowskich;
 • udostępnianie publikacji tematycznych oraz „nowości” z zakresu kształtowania i ochrony terenów przyrodniczych (zamieszczane na stronie internetowej FEDENATUR);
 • bieżącą wymianę informacji drogą mailową (o wydarzeniach typu: konferencje, warsztaty, seminaria organizowanych przez różne instytucje i jednostki);
 • realizację projektów międzynarodowych (zależnie od możliwości aplikacyjnych).

Przystąpienie GZM do Fedenatur jest następstwem udziału w międzynarodowym projekcie pn. Periurban Parks - integracja miast z terenami przyrodniczymi i rolnymi, który był realizowany w latach 2010 - 2012.

Przynależność do FEDENTAUR wpisuje się w obszar działania GZM, jakim jest podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz miast członkowskich i zapewnia:

 • szerszy dostęp do informacji o wydarzeniach i opracowaniach na temat jakości życia oraz współistnienia środowiska przyrodniczego i zurbanizowanego;
 • pozwala na nawiązywanie kontaktów z różnymi organizacjami zajmującymi się tą problematyką lub włączanie się w międzynarodowe projekty;
 • ma wymiar promocyjny, dając możliwość prezentowania Metropolii „Silesia” na forum międzynarodowym - zwłaszcza jej walorów przyrodniczych, jak: tereny leśne, parki i zbiorniki wodne.
   

NEWSLETTERY – WIADOMOŚCI Z FEDENATUR

GZM, jako członek stowarzyszony, pełni przede wszystkim rolę przekaźnika informacji pomiędzy swoimi miastami członkowskimi a FEDENATUR. Dlatego też na podstawie źródłowej strony internetowej FEDENATUR (w j. ang., franc., hiszp.) sukcesywnie będą zamieszczane streszczenia w języku polskim - NEWSLETTERy – zawierające m.in.:

 • aktualności i wydarzenia;
 • informacje o nowych dostępnych publikacjach i dokumentach, opracowanych i udostępnionych przez różne europejskie instytucje;
 • zapowiedzi o planowanych konferencjach i seminariach.


Newsletter:

wrzesień - listopad 2013, wersja polska

grudzień 2013, wersja polska, wersja angielska

styczeń - luty 2014, wersja polska, wersja angielska

marzec - maj 2014, wersja polska

czerwiec - sierpień 2014, wersja polska

wrzesień - grudzień 2014, wersja polska, załącznik INTERREG

raport 2014, wersja angielska

styczeń - marzec 2015, wersja polska

kwiecień - grudzień 2015, wersja polska

 

Jednocześnie zachęcamy do odwiedzania strony internetowej tej organizacji: http://www.fedenatur.org

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a