Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Standardy rowerowe dzięki GZM

Samorządy będą mogły stosować podobne zasady w rozwoju infrastruktury rowerowej. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przyjął "Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej”, opracowane przez Górnośląski Związek Metropolitalny.

„W ubiegłym roku pomiędzy Województwem Śląskim i Górnośląskim Związkiem Metropolitalnym została podpisana deklaracja w sprawie realizacji wspólnej polityki rowerowej. Przyjęcie standardów obowiązujących w całym województwie jest kluczowym i podstawowym elementem dalszych działań i współpracy” – powiedział marszałek Wojciech Saługa.

Standardy zawierają warunki techniczne służące planowaniu, projektowaniu i wykonywaniu infrastruktury rowerowej. Bazują na przykładach dobrych praktyk oraz analizie problemów, z jakimi spotyka się ruch rowerowy w Polsce.

Szerzej o dokumentach GZM, dotyczących polityki rowerowej tutaj.

Zasady te mają uporządkować zarządzanie powstającej infrastruktury rowerowej oraz wskazać część gotowych rozwiązań do wykorzystania w pracach projektowych i w terenie. Będą one obowiązywać samorząd województwa i jego jednostki organizacyjne, m.in. Zarząd Dróg Wojewódzkich. Mają służyć też wszystkim gminom i powiatom jako wytyczne na wszystkich etapach projektowania i wykonywania infrastruktury rowerowej.

Wytyczne stanowią także realizację zapisów Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+. W tych dokumentach zapisano konieczność budowy sieci dróg/tras rowerowych wg jednolitych zasad.

Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej będą obowiązkowo stosowane przy sporządzaniu m.in.
• specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i programów funkcjonalno-użytkowych (PFU) jako załącznik do ogłaszanych postępowań przetargowych;
• opracowań studialnych o charakterze strategicznym, np. strategie transportowe, plany rozwoju transportu, strategie i koncepcje rowerowe, plany mobilności aktywnej, strategie rekreacyjne i turystyczne itp.;
• studiów koncepcyjnych związanych z przebudową układu drogowego;
• studiów wykonalności dotyczących infrastruktury transportowej;
• projektów budowlanych i wykonawczych dotyczących budowy, przebudowy i remontu dróg, ulic, placów i stref ruchu;
• projektów budowlanych i wykonawczych dotyczących budowy, przebudowy i remontu samodzielnych dróg dla rowerów;
• projektów stałej organizacji ruchu;
• projektów budowlanych i wykonawczych obiektów inżynieryjnych: mostów, kładek i tuneli;
• inwestycji związanych z transportem zbiorowym;
• innych inwestycji związanych z ruchem rowerowym (np. parkingi rowerowe).

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a