Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Efektywność energetyczna w doświadczeniach projektów unijnych: SERPENTE i CO2OLBRICKS

Tak najkrócej można streścić tematykę drugiego spotkania lokalnych partnerów projektu Serpente dotyczącemu efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, które odbyło się 11 grudnia br. w siedzibie GZM. Spotkanie miało charakter roboczy, umożliwiający wymianę informacji nie tylko na temat toczącego się projektu Serpente, ale i aktualnych prac legislacyjnych w zakresie szeroko rozumianej polityki energetycznej oraz innych bieżących zagadnień związanych z tą problematyką.

Wśród zaproszonych prelegentów był pan Szymon Liszka, Prezes Fundacji na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii z Katowic. Zaprezentował m.in. wyniki wieloaspektowych badań ankietowych jakie Fundacja przeprowadziła w jednostkach samorządu terytorialnego we wszystkich województwach w zakresie realizacji obowiązku planowania energetycznego, poziomu ambicji w osiąganiu celów energetycznych i praktyki zarządzania energią w gminach, itp.

Drugim gościem była pani Aleksandra Kociałkowska, Prezes Europejskiej Fundacji Ochrony Zabytków - instytucji realizującej pokrewny tematycznie projekt, odnoszący się do wąskiego lecz skomplikowanego zagadnienia jakim jest efektywność energetyczna w budynkach objętych ochroną konserwatorską. Jak podkreślała pani Prezes „konfrontowane są dwa podejścia: czy chronić zabytek dla przyszłych pokoleń zachowując go w możliwie niezmienionej formie, czy też dostosować budynki zabytkowe do wymogów efektywności energetycznej? Jeśli tak, to jak zredukować zużycie energii w budynkach zabytkowych bez zniszczenia ich wartości?” Zaprezentowała m.in. jedno z rozwiązań, które bywa stosowane w celu ocieplenia w zabytkowych budynków: to wewnętrzny, niskotemperaturowy system ogrzewania ściennego, ideowo zbliżony do ogrzewania podłogowego.

W kontekście budynków użyteczności publicznej pan prezes Liszka przypomniał, iż od 2010 r. obowiązuje znowelizowana dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, która wprowadza pojęcie budynku „zeroenergetycznego”. Dla budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością terminem granicznym osiągnięcia tego stanu jest  31.12.2018 r. Co jednak ważne, wciąż czekamy na brak krajowego planu wdrożenia tej dyrektywy. Niezbędnym warunkiem realizacji działań pro-energetycznych są jednak nie tylko instrumenty prawne, ale - jak podkreśliła pani Zofia Wawrzyczek, Prezes LGBS Energia Sp. z o.o. - „nic nie zastąpi chęci zrobienia czegoś pożytecznego …”.

Wspólnie pojawiającą się konkluzją było stwierdzenie, że efektywność energetyczna nie może kończyć się na etapie projektu – celem powinno być uzyskanie  realnej efektywności oraz o mierzenie skutków działań pro-energetycznych w dalszej perspektywie czasowej. Pytań i problemów w zakresie racjonalnego gospodarowania energią na dziś i na przyszłość jest wiele. Jak na zakończenie wskazała pani Prezes Kociałkowska „wymiana doświadczeń jest niezwykle cenna i bardzo potrzebna, daje możliwość stworzenia wspólnej platformy do dyskusji”. Taka też jest idea zarówno projektu Co2olBricks, jak i Seprente, w którym partnerem polskim jest GZM.

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a