Nasz profil na Facebooku Biuletyn Informacji Publicznej English Deutsch English English

Weryfikacja zamówionych mocy oraz dobór taryf dla nośników energii – warsztaty dla pracowników urzędów miast Metropolii „Silesia” i jej otoczenia

Po uwolnieniu rynku energii w Polsce każdy ma prawo do swobodnego wyboru sprzedawcy energii elektrycznej. Dzięki temu możliwe stało się poszukiwanie oszczędności także w zakresie jej zakupu, poprzez wybór najkorzystniejszego dla siebie partnera na rynku. Dotyczy to również jednostek samorządu terytorialnego. Z kolei zakup pozostałych mediów dla gmin, tj. paliw gazowych oraz energii cieplnej może podlegać optymalizacji i oszczędnościom poprzez zastosowanie innych mechanizmów, np. odpowiedni dobór taryf, czy weryfikację zamówionych mocy.

Tym też zagadnieniom  poświęcone były pierwsze z serii warsztatów, jakie Górnośląski Związek Metropolitalny zorganizował w ramach środków finansowych projektu SERPENTE „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej”. Odbyły się one 9 kwietnia 2013 r., a ich uczestnikami byli przedstawiciele urzędów miast Metropolii „Silesia” i jej otoczenia.

W trakcie warsztatów swoim doświadczeń dzielili się panowie Piotr Sołtysek i Michał Lewandowski z Urzędu Miasta Bielska-Białej, które od 1997 r. posiada w swoich strukturach jednostkę zarządzającą energią, a od 2009 r.  jest sygnatariuszem „Porozumienia między burmistrzami” – europejskiego ruchu skupiającego władze lokalne i regionalne, dobrowolnie działające na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii na podlegających im obszarach. Tematykę optymalizacji zużycia energii cieplnej przybliżył zgromadzonym pan Daniel Wolny, główny specjalista Urzędu Miasta w Katowicach. Na wstępie podkreślił, że oszacowanie zapotrzebowania na energię cieplną nie jest proste i zależy od wielu czynników, zarówno technicznych (technologia budowy, stan techniczny budynku), jak i związanych  ze sposobem użytkowania budynku.

Najważniejszą sprawą dla administratorów budynków w ocenie możliwości uzyskania potencjalnych oszczędności przy zakupie nośników energii (gazowej, elektrycznej i cieplnej) jest zapoznanie się z ofertą taryfową dystrybutorów oraz systemem kar za przekroczenie zamówionej mocy. Niełatwym zadaniem jest jednak samo oszacowanie mocy do zamówienia, która będzie w pełni adekwatna do potrzeb danego budynku. Zależy to bowiem od wielu czynników, związanych zarówno budynkiem (jego kubaturą, przeznaczeniem), jak i czynnikami pogodowymi. Dodatkowo różne są obliczenia dla poszczególnych nośników energii. Dlatego właśnie prowadzący warsztaty przygotowali i omówili arkusze kalkulacyjne ułatwiające wykonywanie tych skomplikowanych operacji.

W toku prowadzonych wykładów okazało się ponadto, że techniczne aspekty i ekonomiczne przesłanki zmiany taryf za nośniki energii są tylko jednym z elementów procesu podnoszenia efektywności energetycznej gminy. Jak zgodnie podkreślili prowadzący warsztaty, punktem wyjścia do zmiany taryf jest kompleksowa wiedza na temat opłat, które dokonujemy za poszczególne media. Dlatego też omówili oni szczegółowo poszczególne składniki faktury, tj. koszty, którymi dostawcy energii elektrycznej obciążają klientów. Planowane jest zorganizowanie kolejnych spotkań, a ich tematyka będzie poświęcona m. in. tematom zgłaszanym przez samych uczestników. Pozwala to sprofilować warsztaty odpowiednio do faktycznych potrzeb i zainteresowań odbiorców.

© Metropolia "Silesia" 2014

(32)2530425biuro@gzm.org.pl

40-053 Katowice, ul. Barbary 21a